Algemene voorwaarden Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer, gevestigd te Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug maar kantoorhoudende  aan de Zeis 17 te 7672 AE te Vriezeveen, ingeschreven onder KvK-nummer 7092 4120 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 Artikel 1. Begripsomschrijving

Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Participanten: de wederpartij van Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer die deelnemen aan een door Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer les, workshop, cursus, training of opleiding.

Klooster in de cloud: de naam waaronder de Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer haar diensten aanbiedt.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van de retraites, trainingen, workshops, cursussen, opleidingen en lessen bij Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.

4.1 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert het volgende:

* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.

* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.

4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de docent, voor aanvang van de training.

4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training of workshop met een curatief-arts.

4.4 Deelname aan een les, training, cursus of workshop is volledig op eigen risico van de deelnemer. Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.

4.5 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, training, opleiding, cursus of workshop.

4.6 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

4.7 Deelname aan de trainingen en/of workshop tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.

4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer zullen doorberekend worden aan de deelnemer.

4.9 Deelnemer vrijwaart Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

4.10 De door Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 5 – retraites, trainingen, opleidingen, workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een les, training, opleiding, workshop of cursus wordt door Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.

5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf aan de geldelijke verplichting is voldaan.

5.3 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.

5.4 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen

5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder dan 6 deelnemers kan Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer beslissen om de opleiding, training, workshop, les en cursus geen doorgaan te laten vinden.

5.7 De data van de retraite, training les, opleiding, workshop en cursus, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.kloosterindecloud.nl van Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer.

5.8 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.

5.9 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training of workshop.

5.10 De retraites zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.

5.11 Deelnemer kan de training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan

5.12 Alle prijzen op de website van Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van training, workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres bidindebinnenkamer@gmail.com plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer heeft bereikt.

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

7.1 volgens de instelling waar we verblijven.

Artikel 8. Uitsluiting

8.1 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer verwacht een integere instelling van de deelnemer.

8.2 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer kan deelname aan de les, training, training, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.

8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer verplicht worden de les, training, cursus, opleiding of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

 Artikel 9. Algemeen

9.1 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.

9.2 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer kan de inhoud van de website veranderen

9.3 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer kan geen garantie geven op de informatie op de website.

9.4 Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer kan geen garantie geven dat de inhoud op de website www.kloosterindecloud.nl virusvrij is.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

10.2 In geval van overmacht heeft Stichting Getijdengemeenschap De Binnenkamer het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer.

11. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing