Bid & Bemin

De Regel van de Binnenkamer

Het geestelijke hart van de regel is het grote gebod:

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de profeten staat. (Matteüs 22: 37-40).

Het eerste gebod leidt tot de aansporing: Bid en het tweede gebod tot: Bemin.

In deze twee geboden en deze twee uitwerkingen weten we heel ons vertrouwen in God, in Jezus Christus en de Heilige Geest samengevat, met de Bijbel als onmisbare bron. Deze twee geboden en de uitwerkingen in het grote gebod en het ‘bid en bemin’, vormen de kern van de regel en bieden een richtlijn en een ondersteuning voor ons dagelijks leven, waarin we ons christelijk geloven serieus nemen en waarin we ons verbonden weten met allen die de Binnenkamer een plaats in hun leven willen geven.

Bid

‘Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst liefgehad heeft.’ (1 Johannes 4: 19).

In ons bidden worden wij met God verbonden en stemmen wij af op Zijn Aanwezigheid. We roepen God aan en loven hem in een afwisselende stroom van ontvangen en geven. Biddend kunnen we groeien in een christelijke grondhouding van recht doen, van eerbied hebben en zorgdragen voor de schepping en van het leiden van een sober leven. We bidden zowel individueel als samen met anderen. Zo zoeken we de innerlijke stilte en de verbondenheid met elkaar. Ons persoonlijk en gezamenlijk gebed is gebaat bij regelmaat. Bidden en Bijbellezen zijn ten nauwste met elkaar verbonden.

Bemin

Augustinus heeft gezegd: ‘Heb lief en zeg het met je leven’.

Door lief te hebben geven we vorm aan Gods Liefde voor mens en wereld. Dit liefhebben speelt zich af in de relaties met de medemensen en in een verantwoordelijke omgang met de aarde. Dat betekent dat we in het beminnen handen en voeten willen geven aan de beoogde grondhouding van het bidden in recht doen, vrede stichten, zorgzaam zijn voor zieken en eenzamen en armoede bestrijden.

Verbondenheid aan de Binnenkamer

Betrokken bij de Getijdengemeenschap de Binnenkamer voelen zich op uiteenlopende wijze verbonden:

Als Participant. Iedereen die zich registreert, wordt in eerste instantie participant. Een participant kan in het Klooster in de Cloud op verschillende manieren participeren in de activiteiten die georganiseerd worden. Daarnaast kan een participant ook een rol vervullen in de organisatie, bijvoorbeeld als voorganger of als retraite leider. Op verzoek van het bestuur kan een participant ook specifieke organisatorische taken vervullen.

Als Aspirant-kernlid. Iedere participant die betrokken is, of wil zijn, bij de kernteam bijeenkomsten. Aspirant kernlid houdt in dat je de regel “bid en bemin” omarmt en jezelf, middels de kernteam bijeenkomsten, hierin verder wil verdiepen.

Als Kernlid. Iedereen die een eigen persoonlijke reflectie heeft gemaakt op de regel “bid en bemin” (n.a.v. verdieping die is opgedaan bij de kernteam bijeenkomsten). Als kernlid kan je een rol vervullen in de organisatie, in het stichtingsbestuur, als voorganger of als retraite leider.

Heeft u vragen naar aanleiding van de regel, neem dan contact met ons op. Het boekje is te bestellen via de webshop.