De weg naar buiten

Met een zegen naar buiten

Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God.

In ons komen, in ons gaan, de vrede van God.

In ons leven, in ons geloven, de liefde van God.

Aan ons eind en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God

om ons te ontvangen en thuis te brengen.

Amen

Zegen ons met uw stilte, dat de drukte in ons zwijgt;

geef ons vrede met wat onaf is, en plezier in wat geklaard is;

bewaar het licht in de nacht dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,

als U over ons waakt.

Amen.

Het is in de protestantse traditie gebruikelijk om de dienst met een wegzending en zegen af te sluiten.

Vaak spreekt de voorganger een tekst uit van de priester uit het Oude Testament (Numeri 6) of een

afscheidswoord van Paulus en dan reageert de gemeente. Met het verschijnen van het nieuwe liedboek voor

diverse protestantse denominaties is de tekst van Gert Landman populair geworden (lied 416):

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

Jou nabij op al je wegen

Met zijn raad en troost en zegen

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

 

Gemeenten die het oude protestantse liedboek gebruiken, sluiten als wegzending vaak met

het klassieke lied van Jacqueline van der Waals (lied 456):

Amen, amen, amen

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer

Amen God uw naam ter eer.

Vrijer is onderstaande van oorsprong Ierse zegen,

in diverse westerse geloofsgemeenschappen gebruikelijk:

 

Moge de weg oprijzen om je te begroeten.

Moge de zon warm op je gezicht schijnen.

Moge de regen zacht op je akkers vallen.

Moge je de wind altijd in je rug hebben.

Moge je onderweg altijd gezelschap vinden.

En totdat wij elkaar weer ontmoeten,

Moge God je bewaren in de palm van zijn hand.

Iona – een pelgrimswandeling

De Iers-Keltische apostel Columba (521-597) kerstende Schotland vanaf Iona, een eilandje voor de westkust. In later eeuwen verviel zijn klooster, maar werd herbouwd; het is nog een pelgrimsoord. Een bezinningsweek op Iona bevat altijd een pelgrimag: een wandeldag langs bijzondere plekken op het eiland. Overal stilstaan bij iets uit ons leven. Ter inspiratie om zelf een wandeling uit te zetten.

Overwegen wat pelgrimeren is: loskomen van jezelf, van wat je beheerst en opslokt. Iets diepers ontdekken in wat je ziet. Jezelf openstellen voor nieuwe mogelijkheden.

Sint Maarten die de bedelaar (=Christus) kleedde. Lees: Mattheüs 25:34-40.

Lezing: zalving door een vrouw, of vrouwen bij het graf. Overweging: de rol van vrouwen in de (kerk)geschiedenis.

Links- of rechtsaf, of rechtdoor: welke keuzes maak jij? Lees: Jeremia 6:16 ‘Ga op de kruispunten staan … en vind rust’. Zing psalm 23 of “Bless the lord my soul” (Taizé).

Lees: Verheerlijking op de berg, Jezus die bad op een berg, of zijn verzoeking door de duivel. Hoe overzie je je eigen leven? Wat ligt achter je, waar zie je tegenop? Bid of zing psalm 121.

Hier landde de apostel op Iona. Strand met kleurige stenen. Kies een steen uit die symboliseert wat zwaar is, wat je hier achter wilt laten; gooi die in zee en kijk niet meer om. Kies dan een mooie steen uit die symboliseert waar je nu voor wilt gaan en begeef je op weg. Zing een lied over de levensweg of zeg een Keltische zegen.

Lezing over de Samaritaanse vrouw. Overdenking over ‘water van het leven’ en zing of bid daarover.

Lunchpauze.  Tafellied. Bijv. uit de 2e Ionabundel (Opstaan!), lied 9: ‘God, zegen dit brood’

Lees: Elia ziet God, 1 Kon 19.

Lees Ezechiël 37. Of paasevangelie en –liederen.

Ik ontdekte dat ik minder

en minder te zeggen had

tot ik uiteindelijk stil werd

en begon te luisteren.

In die stilte hoorde ik de stem van God.

Sören Kierkegaard

Wil je opstaan en mij volgen,

als ik roep je naam?

Wil je dienen in ’t verborgen,

zonder roem of faam?

Wil je leven op de wind,

broos en kwetsbaar als een kind?

Zul je geven wat ik vind in jou en jij in mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen,

steil en ongewis?

Wil je zijn tot hoed’en zegen

voor wie vreemd’ling is?

Val je niet een mens te hard

die in leugen is verward?

Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde

die je smeekt: “Help mij”?

Wil je vechten voor een kind,

gevangen en onvrij?

Zie je in ontferming aan,

ieder die alleen moet gaan,

Opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie:

jouw gaven velerlei!

Wil je luist’ren als Ik zeg:

“Een koningskind ben jij!”

Wil je geven wat je hebt,

dat de wereld zich herschept

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht,

vervul mij met uw Geest.

Laat mij zijn op U gericht,

en maak mij onbevreesd.

Dat ik in uw voetspoor ga,

uw ontferming achterna,

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij

John L. Bell en Graham Maule (Iona)

Als ik bid,

wil ik bidden om vrede

om blijvende hoop,

dat een ieder mag leven.

Overvloedig leven.

God, geef recht en gerechtigheid

Ga op weg!

Je bent voor de weg geboren.

Ga op weg!

Je hebt zo dadelijk een afspraak.

Waar? Met wie?

Misschien wel met jezelf.

Ga op weg!

Je stappen zullen je woord zijn –

De weg je lied,

De vermoeidheid je gebeden.

En aan het eind

Zal je stilte tot je spreken.

Ga op weg!

Alleen, of met anderen –

Maar treedt buiten jezelf!

Je hebt rivalen gecreëerd –

Je zult metgezellen vinden.

Je zag vijanden voor je –

Je zult broeders en zusters vinden.

Ga op weg!

Je hoofd weet niet

Waar je voeten je hart brengen.

Ga op weg!

Je bent voor de weg geboren –

De weg van de pelgrim.

Iemand komt je tegemoet –

Is naar jou op zoek

In het schrijn aan het eind van de weg –

In het schrijn op de bodem van je hart.

Hij is je vrede.

Hij is je vreugde!

Ga!

God gaat allang met je mee!

 

Bron: Met liturgie naar buiten – Raad van Kerken in Nederland