Beleidsplan Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer 2022-2025

De Stichting Getijdengemeenschap de Binnenkamer is actief sinds 2018. Veel van de oorspronkelijke doelstellingen zijn gerealiseerd, zoals

  • Het live streamen van getijdengebeden, vijf dagen in de week, ‘s ochtends en ‘s avonds,
  • Het realiseren van een “klooster in de cloud”, een online platform met als doel om mensen te betrekken bij het gedachtengoed van de getijdengemeenschap
  • Het organiseren van e-learnings en retraites, hoofdzakelijk via het online kanaal
  • Het opbouwen van een gemeenschap, met inmiddels 130 participanten waarvan 25 als (aspirant) kernlid betrokken zijn.

In het beleidsplan 2022-2025 daarom met name aandacht voor de verdere uitbouw en professionalisering van de gemeenschap. In dit beleidsplan is de input verwerkt van de in juni georganiseerde jubileumbijeenkomst. 

Missie

Het gedachtengoed van de getijden kent een eeuwenlange traditie, die vooral in de kloosters is terug te vinden. De Protestantse Kerk kent geen kloostertraditie, terwijl veel protestanten wel hun weg weten te vinden naar de gastenverblijven van Rooms-katholieke kloosters. Onze missie is een eigentijdse getijdengemeenschap te stichten, met een actueel aanbod voor mensen die niet in een klooster leven, maar wel monastieke waarden willen integreren in hun dagelijks geloofs- en gebedsleven. Ze zijn verbonden, online, in het klooster in de cloud.

Doelen 2018-2021

Het tweemaal daags aanbieden van een getijdengebed, op een plek waar deze getijden via een vaste liturgie, meegevierd kunnen worden. En vanuit deze getijden een gemeenschap proberen te vormen, waar men op verschillende manieren betrokken kan zijn, of als kernlid, of als participant of als belangstellende. Het via streaming mogelijk maken voor mensen die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn, deze getijden mee te bidden op het moment dat dit hem of haar het best uitkomt. En op deze wijze zich te verbinden. 

Daarnaast het bieden van mogelijkheid tot verdieping via e-learnings, workshops en retraites. En het realiseren van een online klooster in de cloud, samen met partners verbonden aan een oecumenisch kloosterplein, waarin mensen hun eigen plek kunnen vinden en waar die betrokkenheid, als kernlid, participant of belangstellende vorm kan krijgen.

Realisatie doelen 2018-2021

De oorspronkelijke doelen zijn grotendeels gerealiseerd, echter met een aantal kanttekeningen.

Getijdengebeden

Het aanbieden van getijdengebeden staat, hoewel de bezetting vooral in vakantietijd te wensen overlaat. De getijdengemeenschap is te afhankelijk van een beperkt aantal beschikbare voorgangers, vooral door de fysieke locatie van de plek van waaruit de getijdengebeden worden uitgezonden (de kapel van Nieuw Hydepark te Doorn). Deze voorgangers vormen wel een steeds hechtere groep, die elkaar ook enkele keren per jaar ontmoeten.

Gemeenschap

Het bouwen aan de gemeenschap gaat langzaam maar gestaag. Er zijn nu 130 participanten, waarvan 25 ook echt betrokken. Het is wenselijk dat het aantal participanten verder groeit om op lange termijn de continuïteit te borgen. Het is vooral van belang dat participanten zich verbonden gaan voelen aan de gemeenschap. De regel die ontwikkeld is (Bid en Bemin) blijft hierbij van grote waarde. Wat de deelnemers gemeen hebben is dat ze niet in een klooster leven en geen deel uitmaken van een vergelijkbare leefgemeenschap, maar dat de deelnemers elkaar willen ondersteunen om de monastieke waarden Bid en Bemin vorm te geven in hun dagelijks leven.

Retraiteaanbod

Het retraiteaanbod krijgt steeds meer vorm. Met name in coronatijd waren de online retraites een uitkomst. Naar de toekomst toe zal de organisatie rond het retraiteaanbod verder moeten professionaliseren en zal de stichting vooral moeten werken aan de bekendheid/marketing. We bereiken nu nog te weinig mensen met ons aanbod.

Klooster in de cloud

Het klooster in de cloud staat als platform. De functionaliteit is aanwezig om de gemeenschap te faciliteren. Het klooster in de cloud is onderscheidend ten opzichte van andere (online) initiatieven. We hebben de basis om een hechte gemeenschap op te bouwen. Het creëren van een laagdrempelige en toegankelijke app om het gebruik verder te stimuleren staat hoog op onze wensenlijst.

Het oorspronkelijke idee om het klooster in de cloud samen met andere monastieke georiënteerde initiatieven vorm te geven rond een “oecumenisch kloosterplein” is niet van de grond gekomen. De getijdengemeenschap staat hier nog wel open voor. Ook voor wat betreft de publieke ruimtes, zoals de bibliotheek en de kloostertuin, staat pas de basis.

Continuïteit

De stichting doet dit alles met een twintigtal vrijwilligers. Een punt van aandacht is de continuïteit van het bestuur en de vrijwilligers daaromheen. De financiële continuïteit is nog niet geborgd. De stichting leunt op giften en subsidies die in de beginjaren zijn ontvangen. Belangrijk is dat de kosten die de stichting op jaarbasis maakt, volledig gedekt gaan worden door bijdragen van participanten en donateurs.

Strategie 2022-2025

Getijdendiensten

Het plan is om de getijdengebeden uit te gaan zenden vanuit verschillende locaties. De techniek is hier inmiddels op voorbereid, door af te stappen van de vaste installatie van Kerkomroep naar een flexibele oplossing via Zoom. Vanaf het najaar 2022 zullen voorgangers de gelegenheid krijgen vanuit andere locaties voor te gaan in het getijdengebed en zullen stadskloosters en andere plaatselijke initiatieven uitgenodigd worden om aan te sluiten bij het getijdengebed van de Binnenkamer. Enkele contacten hiervoor zijn inmiddels gelegd.

Gemeenschap

De Getijdengemeenschap groeit op een organische wijze. Het groeitempo past bij wat we als gemeenschap aankunnen. De focus in de komende jaren ligt bij het bestendigen van de groei en, belangrijker, het verdiepen van de betrokkenheid van participanten bij de gemeenschap. Het doel is om mensen te ondersteunen in hun geloofs- en gebedsleven in hun persoonlijke situatie. De bijeenkomsten van de kerngroep, die eens in de 6 weken bij elkaar komt (fysiek dan wel online/hybride), het klooster in de cloud, de regel “Bid en Bemin”, het retraiteaanbod en het aanbieden van geestelijke begeleiding zijn hierbij belangrijke pijlers,

Retraiteaanbod

Er is een mooi retraiteaanbod ontwikkeld. Door corona is het aanbod alleen in online vorm aangeboden (dagelijkse video’s in combinatie met zoom bijeenkomsten). De komende jaren zal dit aanbod verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd worden. Het werken met video’s vergt veel investering. Waar dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de retraite zal alleen audio ondersteuning geboden gaan worden (podcasts). Daarnaast zal een mix gezocht worden tussen virtuele en fysieke ontmoetingen. Het belangrijkste vraagstuk is echter om voldoende mensen geïnteresseerd te krijgen in het volgen van de online retraites en hen op deze wijze ook te betrekken bij onze  Getijdengemeenschap. Dankzij het retraite aanbod raken ook steeds meer mensen als kernlid betrokken.

Klooster in de cloud

Met het klooster in de cloud is de techniek aanwezig om participanten met elkaar in verbinding te brengen. Het aangaan van een duurzame relatie met participanten wordt hiermee mogelijk gemaakt. Een sterk punt ten opzichte van andere vergelijkbare (online) initiatieven. Het klooster in de cloud biedt mogelijkheden voor

  • het streamen van de getijdengebeden,
  • het organiseren van online retraites,
  • het op een veilige manier met elkaar verbinden van participanten door middel van een besloten berichten functie en besloten groepen waarbinnen mensen elkaar inspireren.

De focus ligt de komende jaren op het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waar mensen graag gebruik van willen maken. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor het verlagen van de drempel om van de functionaliteit gebruik te gaan maken door het implementeren van een app, zodat het klooster in de cloud uiteindelijk overal en altijd beschikbaar is.

Continuïteit vrijwilligers en bestuur

Het doel was en is nog steeds om vanuit de kerngroep mensen geïnteresseerd te krijgen om ook zitting te nemen in het bestuur en/of als voorganger getijdengebeden te faciliteren.

De betrokkenheid neemt toe en de verwachting is dat zich mensen zullen aandienen om de Getijdengemeenschap verder te brengen.

Het is belangrijk om de stap te zetten van pionieren naar een toekomstbestendige organisatie met gerichte aandacht voor de kernactiviteiten van de gemeenschap. We mogen ons verheugen in meerdere gekwalificeerde professionals, die zich inzetten voor de stichting.

Financiële continuïteit

Het uitgangspunt blijft dat de stichting alleen werkt met vrijwilligers. Het werken met betaalde krachten blijft buiten bereik van de stichting.

Tot nu toe laat de exploitatie zien dat de kosten jaarlijks hoger zijn dan de baten. Er moet meer nadruk komen te liggen op geldwerving middels jaarlijkse financiële bijdragen. Met het huidige aantal participanten en de verdere geleidelijke groei hiervan moet het mogelijk zijn om kostendekkend te werken. De kwaliteit van het aanbod, zowel de getijdengebeden, als het retraiteaanbod, de geestelijke begeleiding en het klooster in de cloud moet zodanig zijn dat participanten ook de waarde ervan inzien en graag bereid zijn hieraan een financiële bijdrage te koppelen.