Ochtendgebeden

U hebt mij het eerst liefgehad, O God
de hele dag door, het hele leven door, hebt U mij als eerste lief
als ik ‘s ochtends wakker word en mijn hart naar U richt
dan bent U de eerste: U hebt mij het eerst lief.
als ik als het licht wordt opsta van mijn bed
en mij dan biddend richt tot U:
U bent mij voor; U hebt mij het eerst lief.
Als ik overdag mij aan de drukte van het bestaan onttrek,
het stil maak en denk aan U
dan denkt U al aan mij:
U hebt mij het eerste liefgehad.

Heer van de morgen,
ik ontwaak op deze nieuwe dag
met al zijn kansen en onzekerheden,
zijn vele gezichten en zijn diep geheim.
Stel mij in staat in uw kracht deze dag te beleven
zonder boosheid of bitterheid,
zodat ik, als ik mijn naaste ontmoet of de vreemdeling tegenkom,
uw gelaat herken.

In uw handen, barmhartige God,
bevelen wij onszelf vandaag;
laat ons, van begin tot einde,
bewust zijn van uw aanwezigheid;
herinner ons eraan dat wij
in alle goeds dat we doen, U dienen;
maak ons attent en waakzaam,
zodat we in alles uw wil onderscheiden,
die ook vreugdevol vervullen, tot eer en glorie van uw Naam,
door Jezus Christus, onze Heer.

Goed is de hand
die mij leidt uit het donker van de nacht
naar het licht van de dag.
Goed zijt Gij, God, onzegbaar goed.
Zegen deze dag en al mijn dagen
dat ik onderweg ben naar U.

Tot U, God, roep ik in de vroege morgen,
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.

In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.

O helende kracht die zich een weg baant,
alles doordringt U,
in de hoogte, op aarde,
U roept en alles wordt nieuw.
Door U drijven de wolken,
zweven de hemelen,
druppelen de stenen van vocht,
doen de bronnen hun beken opborrelen.
Door U ontspringt het verfrissende groen.
U voert ook mijn geest naar de verte.
U waait uw wijsheid in hem
en met de wijsheid de vreugde.

Zoals het licht
ons elke morgen nieuw verschijnt,
ons wekt en koestert met zijn stralen,-
Wek Gij God zo ook mij!

Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,-
laat mij uw trouw ook nu weer dagen!
Schep doorgang
aan wat zorgen baart,
wat angst aanjaagt,
en zet mij
recht weer op mijn voeten;
niet moedeloos,
niet hopeloos verlamd, maar opgericht,
met opgeheven hoofd
tot U,
mijn Zon,
mijn dag, mijn licht!

Al wat ik verlang, o God, is
meer en meer
in alles te leven
in overgave aan u.

Hoe verder ik ga
hoe meer ik besef
dat ik niet weet waarheen ik ga.
Leid mij
en wijs mij de weg.
Leer mij uw wil te doen
want u bent mijn God.

Heer,
maak mij tot een instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden
als anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden
als anderen te troosten;
niet zozeer bemind te worden als te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef zal mij vergeven worden,
als ik sterf zal ik voor eeuwig leven.

Eeuwige God,
help ons U te kennen
om U waarlijk lief te hebben.
U zo lief te hebben dat
wij U geheel kunnen dienen.
U te dienen is
volmaakte vrijheid.

Open mijn ogen,
o God,
voor de wonderen die mij omringen.

Laat me zien
het wonder van elke adem
die ik adem,
elke gedachte,
elk woord,
elke beweging.
Laat me de wonderen ervaren
van de wereld die ik beleef-
altijd bewust, en
altijd vol eerbied voor alles
wat Jij gemaakt hebt.

Heer God, leer ons U lief te hebben boven al het andere
want U bent onze schepper en onze verlosser,
onze hulp en onze troost,
ons vertrouwen en onze hoop.

Genadige God,
verlicht mij met een stralend licht,
en verjaag al het duister uit mijn hart.
Verdrijf al mijn dwalende gedachten.

O Heer!
Gij weet hoe vol mijn dag kan zijn.
Mocht ik U vergeten, vergeet mij dan niet.

Heer, laat ons uw hele schepping liefhebben,
heel de aarde
en elk korreltje zand.
Laat ons alle bladeren liefhebben,
elk straaltje van uw Licht

Dank U voor alle goede gaven,
voor uw blik die over ons waakt,
voor uw troostende arm om ons heen;
voor dit alles danken wij U.
Het mooiste geschenk aan ons dat bent U zelf

Wanneer wij ontwaken in de morgen
danken wij U voor het ochtendlicht.
Dank U voor Uw leven en Uw kracht.
Dank U voor Uw voedsel
en dank U voor de vreugde van het bestaan.

O eeuwig licht, schijn in ons hart;
Eeuwige goedheid, verjaag onze wanhoop;
Eeuwige kracht, wees onze steun;
Eeuwige wijsheid, verdrijf onze onwetendheid.

Geef ons Heer,
het voorrecht van innerlijk geluk,
en de kalmte die ontstaat door te leven naast U.
Laat de eeuwige Geest van de Vader in ons lichaam
en onze ziel verblijven.

Heer, gezegend en geprezen zijt Gij.
Alles wat goed is, komt van U:
U bent in onze woorden en gedachten,
en in alles wat wij doen.

Inhoud wisselEeuwige God, de toevlucht van al uw kinderen,
in onze zwakheid bent U onze kracht,
in onze duisternis ons licht.
Moge wij altijd in uw nabijheid leven
en U dienen in ons bestaan.

O Heer, hemelse Vader,
U die het volmaakte licht en de wijsheid zijt,
vervul onze harten met de heilige Geest
en geef ons de genade Uw woord te ontvangen.

O Heer, als U de slaap uit onze ogen wegneemt,
geef ons dan een heldere Geest,
zodat wij vol ontzag voor U staan en waardig uw lof kunnen zingen.

Zo vragen we U, Heer houd uw hand boven ons.
Leid ons en wees onze bescherming.
Kom naar ons en til ons opnieuw op.
Blijf bij ons en kom steeds opnieuw,
zodat we sterk worden en in U leven.

Heer schenk ons de kracht om te veranderen wat veranderd moet worden.
Het geduld om te verdragen wat niet veranderd kan worden.
En de wijsheid om tussen beide het verschil te maken.

Ik heb U nodig, Heer, als mijn leraar,
dagelijks heb ik U nodig.
Geef me de zuiverheid van het geweten,
die alleen uw geest kan voelen en begrijpen.

Mijn oren zijn doof, ik kan uw stem niet horen.
Mijn blik is bedroefd, ik kan uw tekens niet zien.
U alleen kan mijn oor scherpen,
mijn blik zuiveren en mijn hart reinigen.
Leer mij aan uw voeten te zitten en naar uw woord te luisteren.

Alles doordringt U,
de hoogten, de diepten,
en iedere afgrond.
U bouwt en bindt alles samen.
Door U druipen de wolken,
door U waaien de winden.
Door U bergt het harde gesteente water,
stromen de beekjes
en spruit het frisse groen uit de aarde.
U leidt ook de geest,
die uw onderricht indrinkt,
naar de wijde wereld.
Gij blaast haar wijsheid in
en met de wijsheid vreugde.

Almachtige goede God,
U heeft mij met mijn broeders en zusters
geschapen om U te kennen,
om U te beminnen,
om U te dienen
en ooit bij U aan te komen.

Alles wat op aarde is,
heeft U aan de mensen gegeven,
zodat we met hulp
volgens uw verlangen en onze roeping
kunnen leven.
Geef me de klaarheid om te zien
wat me tot U leidt,
zodat ik daarvoor kies,
en wat me van U scheidt,
zodat ik het afwijs.
Geef me uw Heilige Geest,
zodat ik alleen verlang en kies
wat me meer naar het doel brengt,
waarvoor ik geschapen ben.

Vader, verleen ons wijsheid om U te herkennen;
ijver om U te zoeken;
geduld om op U te wachten;
een hart om over U na te denken;
en een leven om U te verkondigen
in de kracht van de Geest
van onze Heer Jezus Christus.

Zie op ons neer, o Heer,
en laat alle duisternis van onze ziel verdwijnen
in de stralen van uw licht.
Vervul ons van uw heilige liefde
en open ons voor de rijkdommen van uw wijsheid.
Al onze verlangens zijn bekend bij U;
voltooi daarom wat U bent begonnen,
en wat uw Geest ons in gebed laat vragen.
Wij zoeken uw aangezicht,
buig uw aangezicht naar ons en toon ons uw glorie.
Dan zal ons verlangen zijn bevredigd,
en onze vrede zal volmaakt zijn.

Lieve God, U bent de Waarheid.
Als ik geworteld blijf in U zal ik in waarheid leven.
Help mij, God, om een waar leven te leiden,
een leven waarin ik geleid word,
niet door populariteit, publieke opinie,
modegrillen of nietszeggende woorden
maar door een kennis die voortkomt door U te kennen.
Er zullen misschien tijden zijn
waarin het moeilijk en hard is
vast te houden aan de waarheid,
die zullen lijden tot verdrukking, achtervolging of de dood:
wees bij mij, Heer, als die tijd ooit komt.
Laat me dan ervaren dat vasthouden aan de waarheid
betekent vasthouden aan U,
dat Liefde en Waarheid nooit kunnen worden gescheiden,
en dat in waarheid leven hetzelfde is
als trouw zijn aan een liefdesrelatie.
Heer, breng me altijd dichter bij U