Avondgebeden

Heer God,
nu de nacht aanbreekt
leggen we vol vertrouwen
wat voorbij is in uw handen.
Wil vergeven wat verkeerd was
en zegenen wat goed was.
Geef ons een diepe rust
om morgen, toegerust met uw kracht
elke taak weer op te nemen
die Gij ons geeft.

Heer, blijf bij ons, want het is avond
en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse Kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons, met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons, in leven en sterven,
in tijd en eeuwigheid. Amen.

Geest van de levende Christus, wij verlangen naar uw nabijheid;
de zoektocht van onze geest, het verlangen van ons hart,
onze zielen kennen geen rust.
Maar U bent de Geneesheer, die vergezichten voor ons opent,
zelfs als we het uitschreeuwen van pijn,
en die ons hart tot rust brengt en ons innerlijke vrede schenkt.

Heer, mijn God, ik dank U dat U deze dag
tot een goed einde hebt gebracht,
Ik dank U dat U lichaam en ziel tot rust laat komen.
Uw hand rust op mij, U heeft mij beschermd en bewaard.
Vergeef me mijn klein geloof en al het onrecht van deze dag
en help dat ik iedereen vergeef,
die mij onrecht heeft aangedaan.
Laat me in vrede slapen onder uw bescherming
en bescherm me tegen de dreiging van de duisternis.
In uw handen leg ik alle mensen die ik liefheb,
dit huis, mijn lichaam en mijn ziel.
God, uw heilige naam zij geprezen. Amen.

Heer onze God,
tot u roept een mens in dagen van nood
en U dankt hij in dagen van vreugde.
Het is goed te danken
wanneer we het gemakkelijk begrijpen
dat U goede en volmaakte gaven schenkt,
wanneer ons menselijk hart onmiddellijk bereid is
het te verstaan
en zelfs het natuurlijk verstand er dadelijk mee instemt;
zaliger is het echter te danken wanneer de zin van het leven duister wordt;
zaliger te danken wanneer het hart zich beklemd voelt,
het gevoel vertroebeld is,
wanneer het verstand verraderlijk in dubbelzinnigheid is
en het geheugen bedrieglijk in vergeetachtigheid,
wanneer eigenliefde verschrikt terugdeinst,
wanneer de wijsheid weerstand biedt,
zij het niet uit eigenzinnigheid dan toch uit moedeloosheid;
zaliger is het dán te danken;
want wie zo dankt heeft God lief.
Hij mag zeggen:
Heer, alwetende God, U weet alles,
U weet dat ik U lief heb.

Lieve Heer,
waak over hen die vannacht van verdriet niet kunnen slapen,
en laat uw engelen waken over wie slapen.
Zorg voor uw zieken, o Heer Christus, geef uw vermoeiden rust, zegen uw stervenden,
troost uw lijdenden, heb medelijden met uw bedroefden, bescherm uw blijmoedigen;
doe het omwille van uw liefde.
Moge de God van de hoop ons vervullen met alle vreugde en vrede,
in het geloof dat wij het volste vertrouwen mogen hebben
in de werking van de heilige Geest.

Heer onze God,
Tot u roept een mens in dagen van nood
en U dankt hij in dagen van vreugde.
Het is goed te danken wanneer we het gemakkelijk begrijpen
dat U goede en volmaakte gaven schenkt,
wanneer ons menselijk hart onmiddellijk bereid is het te verstaan
en zelfs het natuurlijk verstand er dadelijk mee instemt;
zaliger is het echter te danken
wanneer de zin van het leven duister wordt;
zaliger te danken wanneer het hart zich beklemd voelt,
het gevoel vertroebeld is,
wanneer het verstand verraderlijk in dubbelzinnigheid is,
en het geheugen bedrieglijk in vergeetachtigheid,
wanneer eigenliefde verschrikt terugdeinst,
wanneer de wijsheid weerstand biedt,
zij het niet uit eigenzinnigheid dan toch uit moedeloosheid;
zaliger  is het dán te danken;
want wie zo dankt heeft God lief.
Hij mag zeggen:
Heer, alwetende God, U weet alles,
U weet dat ik U lief heb.

Geest van de levende Christus,
wij verlangen naar uw nabijheid;
de zoektocht van onze geest,
het verlangen van ons hart,
onze zielen kennen geen rust.
Maar U bent de Geneesheer,
die vergezichten voor ons opent,
zelfs als we het uitschreeuwen van pijn,
en die ons hart tot rust brengt,
en ons innerlijke vrede schenkt.

Zing zacht, zing voor je uit.

Bezing de dingen die goed voor jou zijn geweest.
Zing de zon en de regenwolk,
zing de namen van de bloemen,
ogentroost en ereprijs,
zing het water en de wijn en zing het brood
zevenmaal.
Zing de namen van de mensen.
Zing moeder, vader, zus en broer,
goede buur en verre vriend.
Zing jezelf.
Zing jezelf in slaap.
En hoor de engel zingen.

Nu alles om mij heen
rustig wordt en stil,
kom ik tot U, Heer.
Ik dank U,
want deze dag was goed:
dank voor het leven,
voor de mensen die ik heb ontmoet,
voor iedere kleine vreugde.
Ik dank U, omdat Gij mij kracht hebt gegeven
in moeilijke ogenblikken.
Vergeef me,
indien ik vandaag
geen teken van uw liefde was.
Heel deze dag
leg ik dankbaar terug in uw handen.

Heer, nu de avond valt komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan
van ons af en bewaar wat goed was.
Mogen uw ogen
over ons geopend zijn
wanneer wij de ogen sluiten.

God van alles wat leeft,
maak het ons mogelijk ons op U te verlaten in stilte en liefde.
Het ligt niet in de lijn van ons menszijn om ons op U te verlaten.
Maar Gij dringt door tot in onze diepste kern en U wilt voor ons klare hoop.

Voor de goede dingen vandaag, die mij zijn gegeven
en waar ik aan heb bijgedragen, dank ik U.
Ik herken wat niet goed ging en vraag u mij daarvan te leren
– en te vergeven.
Ik accepteer wat ik niet kan veranderen
en laat mijn oordeel over mezelf en de ander los.
Vandaag heeft me precies gegeven wat ik nodig had.
Morgen is er weer een nieuw begin.

God onze Vader, wij danken U voor de redding
die Gij ons schenkt in Jezus de mensenzoon;
leer ons naar zijn woorden te luisteren
en ze te volbrengen, alle dagen dat wij leven.

Vader,
ik ben een zoekende,
ik ben vaak onzeker,
wat ik nodig heb is uw leiding,
wat ik nodig heb is uw aanwezigheid,
wat ik nodig heb is uw liefde.

Vader,
Geef mij blijdschap op mijn pad,
geef mij verbazing onderweg,
geef mij uw genade als gids,
geef mij zekerheid op mijn zoektocht,
leid mij naar U.
Vader,
laat uw oog over mij waken,
laat uw hand mij leiden,
laat uw aanwezigheid mij beschermen,
tot ik rust vind bij U,
tot ik verschijn voor uw aangezicht.

Christus, jij bent een lichtend vuur
voor mij uit
een ster boven me.
Jij bent het licht en de liefde
die ik in andermans ogen zie.
Houdt me vast o Christus
met tedere liefde
Houdt me vast o Christus
met ware liefde
Houdt me vast o Christus
met krachtige liefde.
Vanavond, morgen en altijd.

Liefdevolle God,
U ziet ons  hart, U kent ons.
Wij danken U voor deze dag
die nu ten einde loopt,
en zegenen U om alles
waarmee U ons zegent.
Wij bidden U:
doe ons rusten
in de geborgenheid van uw tedere liefde
en laat ons weer opstaan
als een nieuwe mens
die probeert te leven in uw dienst,
Hem achterna,
Jezus uw gezalfde
en onze broeder en Heer.

Uw Geest, God en Vader, vervult heel de aarde,
en alles wat leeft en is, is doortrokken van Hem.
Hij die alles omvat en nieuw beademt
kent ieder woord en verstaat onbestemde.
En wie naar U verlangt wordt door hem gedreven
door zijn geur verwarmd.
Wij bidden U:
kom met uw Geest, als Vader van armen
als Gever van gaven, als Licht voor ons hart
als Troost voor wie lijden, als Gast voor ons leven
als Verkwikking die heelt.
Kom met uw Geest  die ons herschept
en de aarde vernieuwt;
vervul onze harten
en ontsteek het vuur van uw liefde in ons.

Op wonderlijke wijze bent U overal dicht bij ons;
U werkt in ons Heer, en blijft verborgen.
U bent daar in de hoogte en de hoogte voelt U niet.
U bent daar in de diepte
en de diepte kan U niet omvatten.
U bent ongrijpbaar als wij U zoeken.
U bent dichtbij én veraf.
Wie kan U bereiken?
Ons denken en onze zintuigen raken U niet:
alleen in geloof, liefde en gebed komen we U nader.

Heer God, kijk niet naar onze tekorten.
Geef ons inzicht om ze beter te leren kennen
en de moed om er iets aan te doen.
Laat ons verdraagzaam zijn voor anderen
en het goede in de mensen waarderen.
Neem uit ons hart weg
de drang naar meer te hebben en te zijn.
Leer ons met weinig tevreden te zijn
en maak ons dankbaar.

Heer, die ons licht bent en duister
en die ons zo geschapen hebt
dat wij onze eigen grond niet kennen
zodat wij in onze duisternis kunnen verdwalen,
ga met ons door de nacht
en geef ons te verstaan
dat Gijzelf de nacht zijt
waarin wij niet verdwalen kunnen.
En wees dan onze morgen
als Uw dag komt.

Heer Jezus,
schenk mij de gave van het gebed.
Neem me bij de hand en doe mij verrijzen
uit de donkere put van mezelf.
Gij die ononderbroken in mij bidt,
leer me met U omgaan, met U spreken,
in U rusten, in ware vriendschap.
Schenk me een nieuwe kijk op uw Aanwezigheid
in mijn hart en in mijn taak,
in mijn medemens en de wereldnood.
Ik ben bereid om instrument van uw Geest te zijn,
en in de wereld van uw Vader.
U bemin ik, Heer.

Heer onze God,
op U stellen we ons vertrouwen.
Gij draagt zorg voor elke mens, zijn leven lang.
Gij neemt hem op in het geheim van uw goedheid als hij gestorven is.
Heer God, op U hopen wij,
want U bent trouw in uw beloften en laat de mens en de wereld nooit alleen.
In deze hoop willen we leven,
nu en eeuwig met U.

Bewaar ons Heer wanneer wij slapen,
bescherm ons wanneer wij waken
opdat wij waken met Chistus
en rusten in vrede.

Heb de avond lief, het wijkende licht,
de rust van je handen en van je geest.
Heb het zwijgen lief
en ontdek de geheimen
waar geen woorden voor zijn.
Wat de dag heeft gezaaid,
het doen en het spreken,
bedek dat met nacht en stilte
en laat het rijpen.
Eens zal het vrucht worden
op zijn tijd.
Heb de eenzaamheid lief.
Ze hoeft niet leeg te zijn.
Ze is de schaal waarin alles wordt bewaard.
Heb de slaap lief, de rust, de nacht, de droom,
de uren van verborgen rijpen.
Laat uw hart waken, ook wanneer ge slaapt.
Laat de hoop groeien in uw hart
en zie geduldig en vol hoop uit
naar de nieuwe morgen,
die nieuwe glans zal geven
aan wereld en leven en mensen.

Heer onze God, kom ons te hulp,
niet om te ontsluieren
de geheimen van hemel en aarde,
alle vragen te beantwoorden,
alle raadsels op te lossen,
maar om onze ogen te openen
voor de baan van licht
die uw Zoon is gegaan
door het duister heen
om ons de moed te geven.
Hem te volgen op zijn woord.

Heer onze God, schepper van deze dag,
de avond is gekomen,
de zon achter de horizon verdwenen.
We leggen ons te ruste en geven ons over aan de slaap.
Alles wat we vandaag meemaakten en zagen:
het goed en het kwade,
onze zorgen en onze dankbaarheid,
de sleur en het bijzondere,
we leggen dit alles in uw hand.
Wil over deze wereld en die-ons-liefzijn waken.
Geef ons lichaam rust om zich te herstellen,
bevrijd onze geest van haar onrustige gedachten,
verkwik onze ziel, opdat ze de morgen nieuw mag ontvangen.

Heer zegen ons dromen, zegen onze slaap.

U hebt onze lippen aangeraakt om antwoord te geven.
Wij horen op van uw stem die ons roept bij onze eigen naam.
Wij treden naar buiten in het daglicht
om te zeggen: hier ben ik.
Spreek ons ook aan als het avond wordt
wanneer het stiller wordt om ons heen
en wijzelf niet meer hardop durven spreken,
Als de avond zich uitstrekt
een mistig veld vol silhouetten van vroeger.
Wij bidden U dat U niet ophoudt ons te roepen,
ons aan te spreken en uw woord tot klinken te brengen in de wereld,
die zo arm is aan verschijningen van uw nabijheid.
Wees ons een wachter
en maak onszelf tot wachters in de nacht.

Christus,
U komt altijd tot ons.

U ontvangen, in de vrede van de nacht,
in de stilte overdag,
in de pracht van de schepping
en ook in de uren van harde innerlijke strijd.
U ontvangen, is weten
dat U met ons zult zijn
in elke situatie, altijd.

Nu deze dag ten einde loopt,
bid ik om uw licht, God,
en om uw goede Geest als gids
in de nacht van deze wereld
en in het donker van deze eeuw.
Dat wij eens mogen leven
in verbondenheid met Jezus,
uw Zoon en onze broeder,
in de volheid van uw vrede.

Nu hier de avond valt: laat uw licht ons leiden!
Ontvonk de vlam van uw nabijheid,
een vuurkolom het duister door
en van de nieuwe dag
ons teken.

In de lichtkring van uw liefde bijeen,
zingt ons de stilte uw Naam ter eer.
Nu hier de avond valt
en wij de nacht ingaan
maar leven in het licht,
wees dan onze vrede!
Laat uw aangezicht
over ons opgaan
als de zon.
Zegen ons
en wie ons nastaan
met het licht
van uw ogen.